Overeenkomst voor de verkoop van een caravan

In deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) hebben de volgende termen de volgende betekenis:

KMC: Koopmijncaravan.nl,
Uw Makelaars voor Caravans B.V., Landauer5,
3897 AB, Zeewolde, Nederland
Verkoper: U, de eigenaar van de caravan
Caravan: De caravan die te koop is
Koopprijs: De overeengekomen verkoopprijs
Specifieke voorwaarden: Onder voorbehoud van bezichtiging en mits in de beschreven staat

De overeenkomst bestaat uit en is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de koop van uw caravan, caravan, stacaravan of enige andere activa door Uw Makelaar voor Caravans B.V. dat handel drijft als koopmijncaravan.nu Lees deze algemene voorwaarden alvorens de overeenkomst aan te gaan. Neemt u met vragen over deze overeenkomst gerust contact met ons op. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Informatie voorafgaand aan het contract

Voordat deze overeenkomst wordt uitgevoerd, ontvangt u een waardebepaling van uw caravan. Deze waardebepaling wordt verstrekt ‘behoudens contract’ en is niet wettelijk bindend. Uw Makelaar voor Caravans B.V. behoudt zich het recht voor om de waardebepaling op elk gewenst moment, zonder wettelijke gevolgen en zonder aansprakelijkheid jegens de potentiële verkoper in trekken.

Opgegeven prijs

De in de waardebepaling opgegeven prijs is in euro’s en inclusief BTW.
De in de waardebepaling opgegeven prijs wordt te goeder trouw gegeven en is op basis van de door de verkoper verstrekte informatie. Als deze informatie onnauwkeurig, vals of misleidend is, resulteert dit in een onnauwkeurige waardebepaling waarop de verkoper niet kan vertrouwen.
Uw Makelaar voor Caravans B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte waardebepaling die te goeder trouw werden gegeven.

Hoeveel is mijn caravan waard?

Wij geven u geheel vrijblijvend een gratis waardebepaling.

Voer hieronder de gegevens van uw caravan in.

Iedere caravan is uniek en het kan zijn dat we u met een paar extra vragen moeten bellen. Zorg dus dat u ook een telefoonnummer opgeeft.

Betaling

Uw Makelaar voor Caravans B.V. voldoet de betaling voor de caravan zo spoedig mogelijk, onder voorbehoud van de gebruikelijke criteria, zoals fysieke inspectie en aflevering op de aangewezen locatie. Er is geen betaling verschuldigd als Uw Makelaar voor Caravans B.V. het contract intrekt na een fysiek onderzoek van de caravan.

Garanties van de verkoper

De verkoper garandeert uitdrukkelijk dat alle informatie die tijdens het waardebepalingproces wordt verstrekt nauwkeurig en waar is. De verkoper garandeert dat er geen verzwegen financiering op de caravan van toepassing is.
De verkoper garandeert naar beste weten en overtuiging dat de caravan nooit in het kader van een verzekering ‘total loss’ is verklaard, of betrokken is geweest bij een ander ernstig ongeluk of incident dat aanzienlijke reparaties vereiste.


De verkoper garandeert dat de caravan geen verzwegen fysieke defecten heeft waar een koper van op de hoogte zou willen worden gebracht.
De verkoper garandeert dat er geen verzwegen onvolkomenheden in eigendomstitel op de caravan bestaan.
De verkoper garandeert dat hij/zij de wettelijke eigenaar van de caravan is, en gerechtigd is om de volledige onbezwaarde eigendomstitel van en de volledige eigendomsrechten op de caravan over te dragen aan Uw Makelaar voor Caravans B.V.
De verkoper garandeert dat geen enkele andere persoon of entiteit aanspraak kan maken op de caravan.

Aan financiering onderhevige caravans

Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om Uw Makelaar voor Caravans B.V. in kennis te stellen van bestaande financiering met betrekking tot de caravan.
Uw Makelaar voor Caravans B.V. kan geheel naar eigen goeddunken overeenkomen om de bestaande financiering af te lossen in plaats van een betaling of deelbetaling voor de caravan aan de verkoper.
Als de overeengekomen inkoopprijs van de caravan lager is dan de uitstaande financiering dient de verkoper Uw Makelaar voor Caravans B.V. het verschil te betalen tussen de volledige aflossing en het overeengekomen bedrag voordat Uw Makelaar voor Caravans B.V. het uitstaande saldo van de financiering aflost. Verzuim om dit te doen, geeft Uw Makelaar voor Caravans B.V. het recht om het contract tussen de partijen te beëindigen.
De verkoper blijft volledig aansprakelijk jegens de financieringsmaatschappij met betrekking tot de betreffende financiering, totdat de kredietovereenkomst wettelijk is beëindigd. Uw Makelaar voor Caravans B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gerelateerde financiering, om wat voor reden dan ook.
Uw Makelaar voor Caravans B.V. doet zijn best om het uitstaande bedrag op of voor de vervaldatum af te lossen. Er wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard als de betaling niet voor de vervaldatum kan worden voldaan.

Ophalen en afleveren

De verkoper dient de caravan op eigen kosten af te leveren op de door Uw Makelaar voor Caravans B.V. aangewezen locatie. Als Uw Makelaar voor Caravans B.V. is overeengekomen om de caravan namens de verkoper op te halen en af te leveren, wordt daar van tevoren een tarief voor overeengekomen.
De verkoper geeft Uw Makelaar voor Caravans B.V. op het moment van aflevering/ophaalmoment alle benodigde documentatie met betrekking tot de caravan, zoals financieringsgegevens, serviceboekje, facturen, kentekenbewijs, documenten m.b.t motorrijtuigenbelasting, reservesleutels, handboeken enz.
De overeengekomen koopprijs is geldig gedurende 14 dagen na de datum van bevestiging. Als de caravan niet binnen 14 dagen na de bevestiging is afgehaald/afgeleverd, wordt het contract als geannuleerd beschouwd en wordt een annuleringstarief in rekening gebracht, tenzij anderszins overeengekomen.

Inspectie

Voordat deze koopovereenkomst wordt afgesloten, wordt de caravan geïnspecteerd door een vertegenwoordiger van Uw Makelaar voor Caravans B.V. Als de caravan niet overeenkomt met de tijdens het waardebepalingproces verstrekte informatie, als de staat van de caravan zodanig is dat deze een aanzienlijke impact heeft op de waarde ervan of als andere factoren die van invloed zijn op de waardebepaling verzwegen waren, kan een herziene waardebepaling worden aangeboden.
Naast een eerste inspectie kan de caravan ook worden onderzocht door een gediplomeerd monteur, hetzij voor of nadat de verkoper deze verkoopovereenkomst heeft ondertekend. Als daarbij een ernstig defect wordt ontdekt, kan Uw Makelaar voor Caravans B.V. deze overeenkomst intrekken.

Annulering

Als de verkoper de transactie niet voltooit en zich om wat voor reden dan ook terugtrekt van deze verkoopovereenkomst, wordt een annuleringstarief in rekening gebracht dat onmiddellijk aan Uw Makelaar voor Caravans B.V. betaald moet worden. Het annuleringstarief bedraagt 5% van de eerste waardebepaling van de caravan plus BTW.
In het geval van annulering dient de verkoper Uw Makelaar voor Caravans B.V. tevens te vergoeden  alle kosten en onkosten, met inbegrip van kosten voor het ophalen en afleveren, wassen en schoonmaken en/of reparaties die zijn uitgevoerd en alle andere kosten en onkosten die Uw Makelaar voor Caravans B.V. heeft opgelopen en gemaakt met betrekking tot de caravan.

Gevolgschade

Uw Makelaar voor Caravans B.V., zijn directeuren, medewerkers en andere samenwerkingspartners  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte of onbeduidende verliezen van welke aard dan ook, met inbegrip van winstderving en enige andere vormen van onkosten en vergoeding.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het toepasselijk recht is de Nederlandse wetgeving en de partijen gaan ermee akkoord onderworpen te zijn aan de volledige jurisdictie van het Nederlandse recht.

Adres

Koopmijncaravan.nu
Landauer 5
3897 AB Zeewolde
office@koopmijncaravan.nu
tel: 085 40 12 773

Translate »